درباره ما

گروه مطالعات نظام پیمانکاری (شرکت مهندسی پیمان پژوهان شریف) از سال 1382 در دانشگاه صنعتی شریف تشکیل شد. این گروه سالها بعد با ثبت عنوان حقوقی شرکت مهندسی پیمان پژوهان شریف فعالیت علمی و آموزشی خود در ادامه و ارتقا داد. در این سال ها افتخار میزبانی از جمعیت کثیری از مهندسان، مدیران، کارشناسان و خبرگان صنعت ساخت کشور افتخار این مجموعه آموزشی بوده است. برخورداری از کادر مجرب آموزشی که از خبرگان کشور می باشند، افتخار دیگر برای این مجموعه تخصصی قلمداد می شود.

آمار ما در یک نگاه

نشان دهنده موفقیت

ما می باشد

دوره های برگزارشده
0
ساعت‌ آموزش
3000
شرکت کننده
0

برخی از مدرسان گروه مطالعات نظام و پیمانکاری