دوره های جامع و کوتاه مدت

از مناقصه تا ادعا

گروه مطالعات نظام پيمانکاري با همکاري دانشگاه تهران مجموعه دوره های آموزشی تخصصی حوزه قراردادهای پیمانکاری با عنوان  دوره جامع مديريت قرارداد را طي 15 جلسه و با ارایه اساتید

ثبت نام