دوره های در حال ثبت نام

تصویر عنوان قیمت مشاهده سریع

تعدیل

قیمت ۴۰۰۰۰۰ تومان

قرارداد خدمات مشاوره

قیمت ۴۰۰۰۰۰ تومان

شرایط عمومی پیمان نشریه 4311

قیمت ۷۹۵۰۰۰ تومان

از مناقصه تا حل اختلاف

قیمت ۵۴۵۰۰۰۰ تومان

قراردادهای طرح و ساخت و EPC

قیمت ۱۲۰۰۰۰۰ تومان

فهرست بها، متره، برآورد و صورت وضعیت

قیمت ۱۲۰۰۰۰۰ تومان

دهمین دوره جامع مدیریت قرارداد

قیمت ۱۰۷۵۰۰۰۰ تومان