دوره های در حال ثبت نام

تصویر عنوان قیمت مشاهده سریع

دوازدهمین دوره جامع مدیریت قرارداد (با تمرکز بر قراردادهای پیمانکاری)

قیمت ۱۵۳۰۰۰۰۰ تومان

کارشناس تاخیرات و دعاوی

قیمت ۲۳۰۰۰۰۰ تومان

کارشناس مناقصات و مزایدات

قیمت ۲۳۰۰۰۰۰ تومان

کارشناس دفتر فنی

قیمت ۲۳۰۰۰۰۰ تومان

کارشناس پیمان

قیمت ۲۳۰۰۰۰۰ تومان

دوره فشرده و کاربردی ” از مناقصه تا ادعا “

قیمت ۷۸۵۰۰۰۰ تومان

دوره فشرده و کاربردی ” امور مالی و مالیاتی”

قیمت ۵۷۵۰۰۰۰ تومان

اعتبارات اسنادی و ضمانتنامه های بانکی

قیمت ۶۹۵۰۰۰ تومان

اصول تهیه و تنظیم قراردادها

قیمت رایگان!

دوره فشرده و کاربردی “امور مالی و مالیاتی”

قیمت رایگان!