30 مهر
access_time 6:00 ق.ظ - 12:00 ب.ظ location_on تهران.میدان کشاورز,خیابان مولوی ,ساختمان نوین طبقه ششم واحد دو

ثبت نام روزنامه نگاری

26 آذر
access_time 2:00 ق.ظ - 8:00 ق.ظ location_on تهران.میدان کشاورز,خیابان مولوی ,ساختمان نوین طبقه ششم واحد دو

توسعه و گنجاندن حرفه ای توسعه فنی

23 آذر
access_time 2:00 ق.ظ - 5:00 ق.ظ location_on تهران.میدان کشاورز,خیابان مولوی ,ساختمان نوین طبقه ششم واحد دو

هیئت پردیس و انجمن

04 مرداد
access_time 2:00 ق.ظ - 5:00 ق.ظ location_on تهران.میدان کشاورز,خیابان مولوی ,ساختمان نوین طبقه ششم واحد دو

کارشناسی ارشد هنر

26 مهر
access_time 2:00 ق.ظ - 5:00 ق.ظ location_on تهران.میدان کشاورز,خیابان مولوی ,ساختمان نوین طبقه ششم واحد دو

مراسم پینینگ و هودینگ

09 آذر
access_time 5:00 ب.ظ - 9:00 ب.ظ location_on تهران.میدان کشاورز,خیابان مولوی ,ساختمان نوین طبقه ششم واحد دو

جدول بندی تبلیغاتی برای همکاران

10 مرداد
access_time 2:00 ق.ظ - 5:00 ق.ظ location_on تهران.میدان کشاورز,خیابان مولوی ,ساختمان نوین طبقه ششم واحد دو

تحقیقاتی داکوتای جنوبی شرقی