مشاهده همه 6 نتیجه

امور پیمان و رسیدگی

تاریخ برگزاری: 25 و 26 اسفند 1401

تاریخ برگزاری: 25 و 26 اسفند 1401
group0
795000 تومان

بیمه در قراردادها

تاریخ برگزاری: 1 و 2 تیر 1402

تاریخ برگزاری: 1 و 2 تیر 1402
group0
795000 تومان

تضامین و مالیات در قراردادها

تاریخ برگزاری: 15 و 16 تیر 1402

تاریخ برگزاری: 15 و 16 تیر1402
group0
795000 تومان

مبانی پیمان و انواع قراردادها

تاریخ برگزاری:25 و 26 خرداد 1402

تاریخ برگزاری: 25 و 26 خرداد 1402
group0
795000 تومان

نحوه برگزاری و شرکت در مناقصه

تاریخ برگزاری: 8 و 9 تیر 1402

تاریخ برگزاری: 8 و 9 تیر 1402
group0
795000 تومان
تاریخ برگزاری: 25 خرداد الی 31شهریور 1402
group0
13750000 تومان